نظرات امام يک مجموعه است. و خوشبختانه بيانات امام ثبت شده است و همين است که هست. مثل همه‌ي متوني که از آنها مي‌شود تفکر گوينده را استنباط کرد؛ منتها با شيوه‌ي درست استنباط. شيوه‌ي درست استنباط‌اين است که، همه حرفها را ببينند، آنها را در کنار هم قرار بدهند؛ توي آنها عام هست، خاص هست؛ مطلق هست، مقيد هست. حرفها را بايد با همديگر سنجيد، تطبيق کرد؛ مجموع‌اين حرفها، نظر امام است. البته کار خيلي ساده‌اي نيست، اما روشن است که بايد چکار کنيم: يک کار اجتهادي است؛ اجتهادي است که از عهده‌ي شما جوانها بر مي‌آيد. بنشينند واقعاً گروه‌هاي کاري در زمينه‌هاي مختلف، نظر امام را استنباط کنند، از گفته‌هاي امام به دست بياورند.

(07/ 07/ 1387) بيانات در ديدار دانشجويان سراسر كشور